Alg Voorwaarden

Copyright Pro Facilities

Algemene leveringsvoorwaarden

 

Artikel 1 Geldigheid van deze voorwaarden.

1-1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten door Pro Facilities BV, gevestigd te Drachten, hierna te noemen Pro Facilities, aangegaan.

1-2 De opdracht of bestelling van de opdrachtgever geldt als acceptatie van Pro Facilities BV zijn algemene voorwaarden. Bijzondere van Pro Facilities BV zijn algemene voorwaarden afwijkende bepalingen zijn slechts bindend indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.

 

Artikel 2. Algemene voorwaarden van contractpartijen en/of derden.

2-1 Pro Facilities BV aanvaardt slechts de toepasselijkheid van algemene voorwaarden van contractpartijen en/of derden als deze uitdrukkelijk en schriftelijk worden overeengekomen.

2-2 Eventuele toepasselijkheid van vorengenoemde algemene voorwaarden laten echter de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van Pro Facilities BV onverlet, tenzij deze strijdig zijn met die algemene voorwaarden van contractpartijen en/of derden.

2-3 Algemene voorwaarden worden slechts door Pro Facilities BV aanvaard onder bovengenoemde condities en vinden slechts toepassing op de daarvoor bestemde transactie. Latere transacties zullen niet automatisch wederom afgehandeld worden via die inkoopvoorwaarden.

 

Artikel 3. Aanbiedingen.

Alle aanbiedingen en/of offertes zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. De opgegeven prijzen gelden voor levering af bedrijf of magazijn van Pro Facilities, exclusief omzetbelasting en exclusief emballage. Gegevens in drukwerken verstrekt door Pro Facilities BV zijn aan wijziging onderhevig zonder voorafgaand bericht, zij binden Pro Facilities BV niet.

 

Artikel 4. Afspraken.

Afspraken of overeenkomsten met ondergeschikte leden van het personeel van Pro Facilities BV binden de laatste niet, voor zover ze door Pro Facilities BV niet schriftelijk zijn bevestigd. Als ondergeschikt personeel zijn in dit verband te beschouwen alle werknemers en medewerkers die geen procuratie hebben.

 

Artikel 5. Overeenkomst.

5-1 De overeenkomst van koop en verkoop van goederen, wordt eerst bindend voor Pro Facilities BV door zijn schriftelijke/mondelinge bevestiging.

5-2 Elke met Pro Facilities BV aangegane overeenkomst bevat de ontbindende voorwaarde dat hem van voldoende kredietwaardigheid van de opdrachtgever zal blijken, zulks uitsluitend te zijner beoordeling. Opdrachtgever zal toestaan dat Pro Facilities BV zo nodig informatie betreffende hem opvraagt, voor welke informatie Pro Facilities BV zich zal wenden tot Vesting Finance BV te Leeuwarden.

5-3 Gegevens betreffende het aangebodene zoals eigenschappen, maten, kleur enz., alsmede gegevens in drukwerken, tekeningen, afbeeldingen e.d. door Pro Facilities BV bij de aanbieding verstrekt, zijn voor hem niet bindend en worden te goede trouw gegeven.

 

Artikel 6. Prijzen.

6-1 Alle overeenkomsten worden steeds afgesloten op basis van de op het tijdstip van afsluiting geldende prijzen. Prijslijsten en reclame materialen zijn aan wijzigingen onderhevig en binden Pro Facilities BV niet.

6-2 Indien na de overeenkomst de prijzen van lonen, sociale lasten, omzetbelasting e.d. verhogingen ondergaan, ook al geschieden deze ingevolge reeds bij de aanbieding te voorziene omstandigheden, kunnen deze worden doorberekend. Indien de prijsfluctuaties meer dan 5% bedraagt van de overeengekomen transactie, hebben beide partijen het recht om algehele verrekening te verlangen.

 

Artikel 7. Gedeeltelijke levering.

Elke gedeeltelijke levering, waaronder mede wordt verstaan de levering van goederen van een samengestelde order, kan worden gefactureerd; in een dergelijk geval moet betaling plaatshebben overeenkomstig het bepaalde in artikel "Betaling".

 

Artikel 8. Emballage.

Indien noodzakelijk wordt emballage tegen kostprijs berekend en niet teruggenomen. De noodzakelijkheid van het gebruik van emballage is ter beoordeling van Pro Facilities.

 

Artikel 9. Aanbetaling.

Pro Facilities BV is gerechtigd bij het aangaan van de overeenkomst een aanbetaling van minimaal 25% te vragen. Indien door wanprestaties van Pro Facilities BV de overeenkomst wordt ontbonden heeft de opdrachtgever het recht op terugbetaling van de gedane aanbetaling, benevens schadevergoeding, zoals verder in deze voorwaarden geregeld, waarvan in ieder geval de wettelijke rente over het door hem vooruitbetaalde bedrag deel uitmaakt.

 

Artikel 10. Leveringstermijnen.

10-1 Opgegeven leveringstermijnen gelden bij benadering. De leveringstermijnen zijn vastgesteld in de verwachting dat er geen beletselen voor Pro Facilities BV zijn de goederen te leveren.

10-2 Wanneer bestelde goederen, na het verstrijken van de leveringstermijn niet door de opdrachtgever zijn afgenomen, staan die goederen voor zijn rekening en risico te zijner beschikking opgeslagen

 

Artikel 11. Vervoer.

De verzending geschiedt op de wijze als door Pro Facilities BV aangegeven. Wenst de opdrachtgever een zending anders te ontvangen, zoals o.a. door snel- of expresverzending, dan zijn de extra kosten hieraan verbonden voor zijn rekening.

 

Artikel 12. Meer- en minderwerk.

12-1 Het werk omvat alleen datgene, dat tussen partijen schriftelijk is overeengekomen.

12-2 Meer- en minderwerk voor of tijdens de uitvoering van de werkzaamheden mondeling of schriftelijk opgedragen, komt voor verrekening in aanmerking. De toepasselijkheid van het in artikel 7A:1646 B.W. bepaalde wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

12-3 Door Pro Facilities BV te maken kosten welke hun oorzaak vinden buiten zijn schuld, kunnen aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht.

 

Artikel 13. Wijziging van de opdracht.

13-1 Wijzigingen in de oorspronkelijke order, van welke aard ook, schriftelijk of mondeling door of namens de opdrachtgever aangebracht, die hogere kosten veroorzaken dan waarop bij de prijsopgave kon worden gerekend, worden de opdrachtgever extra in rekening gebracht.

13-2 Door de opdrachtgever, na het verstrekken van de opdracht, alsnog verlangde wijzigingen in de uitvoer daarvan, moeten door de opdrachtgever tijdig en schriftelijk aan Pro Facilities BV ter kennis zijn gebracht. Worden de wijzigingen mondeling of per telefoon opgegeven dan is het risico voor de tenuitvoerlegging van de wijzigingen voor rekening van de opdrachtgever.

13-3 Aangebrachte wijzigingen kunnen tot gevolg hebben, dat de voor de veranderingen overeengekomen levertijd door Pro Facilities BV buiten zijn verantwoordelijkheid wordt overschreden.

 

Artikel 14. Annuleren.

14-1 Indien de opdrachtgever de opdracht en/of de goederen weigert af te nemen, is hij verplicht de door Pro Facilities BV reeds aangeschafte materialen en grondstoffen, als dan niet be- of verwerkt tegen de kostende prijs, inclusief lonen en sociale lasten, over te nemen. Opdrachtgever zal eveneens aan Pro Facilities BV als schadeloosstelling verschuldigd zijn het bedrag van 1/3 van de overeengekomen prijs. Opdrachtgever is voorts verplicht Pro Facilities BV te vrijwaren tegen vorderingen van derden als gevolg van de annulering van de opdracht en/of weigering van de goederen.

14-2 Onverminderd het vermelde in het vorige lid van dit artikel behoudt Pro Facilities BV zich alle rechten voor om volledige nakoming van de overeenkomst en/of volledige schadevergoeding te vorderen.

 

Artikel 15. Reclame.

15-1 Opdrachtgever is verplicht terstond na de levering van de goederen deze grondig te inspecteren op gebreken en bij aanwezigheid daarvan, Pro Facilities BV terstond schriftelijk op de hoogte te brengen. Indien de opdrachtgever niet binnen 8 dagen na de dag van de levering Pro Facilities BV wijst op gebreken, die bij grondig onderzoek konden worden opgemerkt, dan wordt de opdrachtgever geacht met de staat waarin het gekochte is geleverd, in te stemmen en vervalt ieder recht op reclame.

15-2 Pro Facilities BV dient in staat te worden gesteld ingediende reclames te controleren. Bij overeenstemming zal een schriftelijke verklaring worden opgesteld die door beide partijen dient te worden ondertekend.

15-3 Mochten partijen niet tot overeenstemming kunnen komen, dan wordt een onafhankelijke deskundige ingeschakeld. De kosten van deze deskundige komen voor rekening van de partij die in het ongelijk wordt gesteld, tenzij anders is overeengekomen.

15-4 Indien de reclame naar het oordeel van Pro Facilities BV c.q. de onafhankelijke deskundige juist is, zal hij hetzij een billijke schadevergoeding betalen tot ten hoogste de factuurwaarde van de geleverde goederen, hetzij de geleverde goederen gratis vervangen na terugzending daarvan in de originele toestand. Pro Facilities BV is niet tot verdere schade of kostenvergoeding hoe ook genaamd verplicht.

 

Artikel 16. Garantie.

Voor verkochte en geleverde goederen met fabrieks- resp. importeurs- of groothandelgarantie gelden slechts de door deze leveranciers gestelde garantiebepalingen.

 

Artikel 17. Retentierecht.

Wanneer Pro Facilities BV goederen van de opdrachtgever onder zich heeft, is hij gerechtigd deze goederen onder zich te houden tot voldoening van alle kosten die hij besteed heeft ter uitvoering van de opdracht van diezelfde opdrachtgever, tenzij de opdrachtgever voor die kosten genoegzame zekerheid heeft gesteld.

 

Artikel 18. Aansprakelijkheid.

18-1 Pro Facilities BV is niet aansprakelijk voor de kosten, schaden en interesten die mochten ontstaan als direct of indirect gevolg van:

a. Overmacht, zoals verder in deze voorwaarden is omschreven;

b. Daden of nalatigheden van de opdrachtgever, zijn ondergeschikten, dan wel andere personen die door of vanwege hem te werk zijn gesteld.

18-2 Pro Facilities BV is slechts aansprakelijk, voorzover zijn verzekering dit dekt, dan wel tot maximaal de factuurwaarde, voor schade aan het werk, hulpstukken materiaal en materieel, alsmede aan het werk en/of eigendommen van de opdrachtgever en/of derden, voorzover ontstaan door grove schuld van Pro Facilities BV of van hen, die door Pro Facilities BV te werk zijn gesteld.

18-3 Pro Facilities BV zal in beginsel niet gehouden zijn geleden bedrijfs- en/of gevolgschade van een opdrachtgever te vergoeden zulks afhankelijk van de aard van de schuld.

 

Artikel 19. Overmacht.

Buitengewone omstandigheden, zoals o.a. stormschade en andere natuurrampen, belemmering door derden, belemmering in het vervoer in het algemeen, gehele of gedeeltelijke werkstakingen, oproer, oorlog of oorlogsgevaar zowel hier te lande als in het land van herkomst van de materialen, uitsluitingen, verlies of beschadiging van goederen bij transport naar Pro Facilities BV of de opdrachtgever, niet of niet tijdige levering van goederen door leveranciers van Pro Facilities, ex- en importverboden, gehele of gedeeltelijke mobilisatie, belemmerende maatregelen van enige overheid, brand, storingen en ongevallen in het bedrijf of in de middelen van vervoer van Pro Facilities, dan wel in middelen van vervoer van derden, het opleggen van heffingen of andere overheidsmaatregelen, die een wijziging in de feitelijke omstandigheden meebrengen, leveren voor Pro Facilities BV overmacht op, die hem ontheffen van zijn verplichting tot levering zonder dat de opdrachtgever enigerlei recht op schadevergoeding van welke aard of hoe ook genaamd kan doen gelden. Pro Facilities BV is in deze of dergelijke gevallen gerechtigd, zulks geheel te zijner eigen beoordeling om de koopovereenkomst te annuleren of deze op te schorten, respectievelijk te wijzigen, totdat de buitengewone omstandigheden hebben opgehouden te bestaan.

 

Artikel 20. Eigendomsvoorbehoud.

20-1 Zolang Pro Facilities BV geen volledige betaling inzake van een overeenkomst van partijen met betrekking tot de koop/verkoop heeft ontvangen, blijven de geleverde goederen, eigendom van Pro Facilities.

20-2 Pro Facilities BV heeft het recht deze goederen terug te vorderen en tot zich te nemen, indien de nalatige opdrachtgever zijn verplichtingen niet nakomt, indien hij liquideert, surseance van betaling aanvraagt of heft verkregen, in staat van faillissement wordt verklaard of beslag op de goederen wordt gelegd.

20-3 Alle daden van beschikking met betrekking tot de verkochte en geleverde goederen, zijn de opdrachtgever verboden, zolang hij niet aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.

 

Artikel 21. Wanprestatie en ontbinding.

21-1 Indien de opdrachtgever op enigerlei wijze wanprestatie pleegt, zal hij daarvoor alleen reeds in gebreke zijn zonder dat enige ingebrekestelling vereist is.

21-2 Onverminderd het bepaalde in het Burgerlijk Wetboek zal Pro Facilities BV ingeval van wanprestatie het recht hebben de gesloten overeenkomst op te schorten, deze geheel of ten dele zonder rechterlijke tussenkomst als ontbonden te beschouwen, zulks te zijner keuze.

21-3 De in lid 2 van dit artikel vermelde rechten heeft Pro Facilities BV eveneens, indien de opdrachtgever in staat van faillissement mocht worden verklaard of zijn faillissement wordt aangevraagd, indien hij surseance van betaling heeft aangevraagd of heeft verkregen, zijn onroerende goederen in beslag zijn genomen, zijn bedrijf in liquidatie is getreden of door een derde c.q. derden is of wordt overgenomen, of indien hij het voornemen heeft Nederland metterwoon te verlaten. In al deze gevallen zullen alle vorderingen, die Pro Facilities BV op de opdrachtgever heeft, terstond opeisbaar zijn.

 

Artikel 22. Betaling.

22-1 Betaling dient contant te geschieden na indiening van de nota, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

22-2 Pro Facilities BV is gerechtigd indien de betaling van het verschuldigde niet binnen de gestelde termijn door hem is ontvangen, aan de opdrachtgever een rente ad. 1,25% per maand te berekenen, gerekend vanaf de dag van verzending van de facturen.

22-3 Pro Facilities BV is voorts gerechtigd, buiten de hoofdsom en rente om van de opdrachtgever alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, door de niet betaling veroorzaakt te vorderen, waaronder begrepen de kosten van advocaat, procureur, zaakwaarnemer, gerechtsdeurwaarder en incassobureau.

22-4 De buitengerechtelijke kosten bedragen 15% van de hoofdsom vermeerderd met de rente met een minimum van f 75,00. Tevens worden de buitengerechtelijke kosten verhoogd met alle kosten voor juridisch advies en bijstand. Uit het enkele feit dat Pro Facilities BV zich heeft verzekerd van de hulp van een derde blijkt de grootte en de gehoudenheid tot betaling van de buitengerechtelijke kosten.

 

Artikel 23. Geschillen.

Alle geschillen voortvloeiende uit de tussen partijen gesloten overeenkomsten, daaronder begrepen de enkele invordering van het verschuldigde, zullen voor de Burgerlijke Rechter van de vestigingsplaats van Pro Facilities, indien deze dit wenst, aanhangig worden gemaakt voorzover de Burgerlijke Rechter daartoe wettelijk bevoegd is.

 

 

 

 

Algemene Huurvoorwaarden

Artikel 1. Object van deze overeenkomst.

Deze voorwaarden hebben betrekking op de verhuur van de in de overeenkomst genoemde goederen, met de daarbij vermelde accessoires welke is gesloten tussen Pro Facilities, gevestigd te Drachten, hierna te noemen Pro Facilities BV en de in de overeenkomst met name genoemde huurder.

 

Artikel 2. Kredietwaardigheid.

Elke met Pro Facilities BV aangegane overeenkomst bevat de ontbindende voorwaarde dat Pro Facilities BV van voldoende kredietwaardigheid van de huurder zal blijken, zulks uitsluitend te zijner beoordeling. Huurder zal toestaan dat Pro Facilities BV zo nodig informatie betreffende hem opvraagt, voor welke informatie Pro Facilities BV zich zal wenden tot bureau A.F.I. te Leeuwarden.

 

Artikel 3. Duur van de overeenkomst.

3-1 De overeenkomst wordt gesloten voor bepaalde tijd, gerekend vanaf de datum en eventuele tijd, die in de overeenkomst is vermeld tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk een overeenkomst voor onbepaalde tijd zijn overeengekomen.

3-2 Bij het vaststellen van de tijdsduur van een verhuurovereenkomst voor onbepaalde tijd, geldt een gedeelte van een dag als een gehele dag.

 

Artikel 4. Levering en terugbezorging.

4-1 De huurder dient zelf de gehuurde goederen bij Pro Facilities BV op te halen en bij beëindiging van het huurcontract, aan Pro Facilities BV terug te geven, tenzij uitdrukkelijk tussen partijen is overeengekomen, dat Pro Facilities BV zich met het brengen en/of terugbezorgen van de gehuurde goederen zal belasten. Ook in laatst bedoeld geval geschiedt het brengen en/of terugbezorgen van het gehuurde voor rekening van de huurder, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

4-2 Indien de datum voor retournering van de goederen wordt overschreden is de huurder aan Pro Facilities BV een onmiddellijk opeisbare en niet voor matiging vatbare boete verschuldigd gelijk aan de vervallen huurtermijnen, onverminderd het recht van Pro Facilities BV op verdere schadevergoeding.

 

Artikel 5. Leveringstermijn.

Indien Pro Facilities BV zich jegens de huurder heeft verplicht de gehuurde goederen aan de huurder te bezorgen, zal Pro Facilities BV er naar streven zich zo nauwkeurig mogelijk aan de overeengekomen leveringstermijn te houden.

 

Artikel 6. Personeel van Pro Facilities BV.

Indien de huurder bij het laden en/of lossen en/of andere werkzaamheden van de gehuurde goederen gebruik maakt van de diensten van werknemers van Pro Facilities, worden deze werknemers geacht op dat moment hun diensten te verrichten in ondergeschiktheid aan en onder verantwoordelijkheid van de huurder, ook terzake is huurder derhalve tegenover Pro Facilities BV aansprakelijk.

 

Artikel 7. Controle op goede staat van de goederen.

De huurder wordt geacht direct na ontvangst, de gehuurde goederen op gebreken te hebben gecontroleerd, terwijl bij geen onverwijlde reactie worden de goederen geacht zich in een goede staat te bevinden.

 

Artikel 8. Verplichtingen huurder.

De huurder is verplicht de gehuurde goederen slechts overeenkomstig de bepaling van deze overeenkomst te gebruiken en in het bijzonder om;

a. de gehuurde goederen overeenkomstig de bedieningsvoorschriften, die aan huurder bij aflevering van de goederen zijn medegedeeld en/of overhandigd, te behandelen.

b. geen veranderingen aan de gehuurde goederen aan te brengen.

c. Pro Facilities BV te allen tijde toegang tot de gehuurde goederen te verschaffen.

d. aanspraken van derden op de gehuurde goederen af te wijzen en Pro Facilities BV te vrijwaren.

e. onderverhuur en beschikbaarstelling aan derden uitsluitend met schriftelijke toestemming van Pro Facilities BV te doen geschieden.

 

Artikel 9. Reparatie.

Indien reparaties noodzakelijk zijn ten gevolge van onvakkundige behandeling, reparaties door derden, het gebruik van ongeschikte accessoires, of enig andere oorzaak die niet als normale slijtage kan worden beschouwd, dan worden de kosten daarvan afzonderlijk en extra aan de huurder in rekening gebracht.

 

Artikel 10. Waarborgsom.

10-1 De huurder is verplicht, voordat hij de gehuurde goederen in ontvangst neemt, aan Pro Facilities BV een door hem vast te stellen waarborgsom te geven.

10-2 Pro Facilities BV behoudt zich het recht voor vervallen huurtermijnen te compenseren met de waarborgsom, evenals de kosten van reparatie/reiniging als in artikel "Opzegging/ontbinding" lid 2 bedoeld.

10-3 Pro Facilities BV is verplicht deze waarborgsom bij de beëindiging van het huurcontract, indien op dat moment de huurder aan al zijn verplichtingen jegens Pro Facilities BV heeft voldaan, aan de huurder terug te geven.

 

Artikel 11. Verzekering.

De huurder draagt het volle risico en verantwoordelijkheid van de gehuurde goederen gedurende de tijd dat deze ter beschikking van de huurder zijn gesteld en de huurder zal daartoe de goederen zo nodig verzekeren en verzekerd houden tegen schade door verlies, diefstal, beschadiging, etc., o.a. ten gevolge van brand.

 

Artikel 12. Auteursrechten en vergunningen.

12-1 De kosten voor auteursrechten zoals die geheven (kunnen) worden door het Bureau van Muziek-Auteursrechten (BUMA), zullen voor rekening van de huurder/opdrachtgever zijn.

12-2 De huurder/opdrachtgever dient zelf in het bezit te zijn van de vereiste muziek- en/of dansvergunning(en) en kan zich bij het niet in bezit hebben van deze vergunningen niet beroepen op overmacht of Pro Facilities BV hiervoor aansprakelijk stellen.

 

Artikel 13. Verplichtingen van de huurder/opdrachtgever

De huurder/opdrachtgever dient voor eigen rekening te zorgen dat er:

a. een eventueel voldoende ruime podium aanwezig is;

b. voldoende vrije elektrische stroomgroepen of krachtstroom aanwezig is, zulks op aanwijzigingen van Pro Facilities.

c. bij buitenoptredens te zorgen voor deugdelijke overkapping.

 

Artikel 14. Schade en gebreken.

14-1 De huurder is verplicht elke schade en elk gebrek aan het gehuurde onmiddellijk aan Pro Facilities BV te melden. Zonder toestemming van Pro Facilities BV mag de huurder niet tot reparatie overgaan.

14-2 Veranderen en/of reparatie aan de gehuurde goederen zal Pro Facilities BV slechts in zijn eigen, of in een door hem aangewezen, werkplaats aanbrengen c.q. verrichten.

14-3 Indien het gebrek of de schade aan de gehuurde goederen buiten schuld van de huurder is ontstaan, heeft huurder het recht op vervanging van de betreffende goederen gedurende de verdere duur van de overeenkomst, tenzij de goederen zich niet in Nederland bevinden of anderszins zich buiten een in de overeenkomst bepaalde straal bevinden.

14-4 Pro Facilities BV is op geen enkele wijze verplicht om beschadigde artikelen en/of apparaten terug te nemen of voor ruiling te accepteren.

14-5 Indien reparaties noodzakelijk zijn ten gevolge van onvakkundige behandeling, reparaties door derden, het gebruik van ongeschikte accessoires of enig andere oorzaak die niet als normale slijtage kan worden beschouwd, dan worden de kosten daarvan afzonderlijk en extra aan de huurder in rekening gebracht.

 

Artikel 15. Aansprakelijkheid.

Voor schade die de huurder aan derden direct of indirect ingevolge het gebruik van de gehuurde goederen veroorzaakt, is Pro Facilities BV in beginsel niet aansprakelijk. Huurder zal Pro Facilities BV terzake voor alle aanspraken van derden vrijwaren.

 

Artikel 16. Mededelingsverplichtingen huurder.

16-1 Huurder dient Pro Facilities BV onverwijld in te lichten indien beslag wordt gelegd op huurder zijn roerende of onroerende goederen, op de in de overeenkomst genoemde gehuurde goederen of indien op enige ander wijze de eigendomsrechten van Pro Facilities BV dreigen te worden geschaad. Hetzelfde geldt in geval van faillissement van de huurder, indien huurder surseance van betaling aanvraagt of zijn betaling om andere redenen heeft gestaakt.

16-2 Wanneer zich een geval voordoet zoals in het voorgaande lid van dit artikel bedoeld, is de huurder verplicht om de beslag leggende deurwaarder, de curator of bewindvoerder onverwijld inzage te geven in de onderhavige overeenkomst.

 

Artikel 17. Opzegging/ontbinding.

17-1 De overeenkomst voor onbepaalde tijd kan door partijen met onmiddellijke ingang worden opgezegd. De opzegging door de huurder kan slechts geschieden door terugbezorging van de gehuurde goederen bij Pro Facilities, indien partijen zijn overeengekomen, dat Pro Facilities BV bij beëindiging van deze overeenkomst de gehuurde goederen bij huurder zal ophalen, dient de huurder een opzegtermijn van minimaal 24 uur in acht te nemen.

17-2 Bij beëindiging van deze overeenkomst zullen de gehuurde goederen in dezelfde conditie, waarin het verstrekt is, en geheel gereinigd, weer ter beschikking van Pro Facilities BV worden gesteld. Indien daarbij zou blijken, dat de goederen gebreken vertonen of beschadigd zijn, c.q. dat de huurder de goederen niet of gebrekkig zou hebben schoongemaakt, is Pro Facilities BV gerechtigd de huurder de reparatie c.q. reinigingskosten in rekening te brengen.

17-3 Indien de huurder met enige verplichting in gebreke blijft is Pro Facilities BV bevoegd de huurovereenkomst zonder ingebrekestelling met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst als ontbonden te beschouwen.

17-4 Indien de huurovereenkomst eindigt op grond van het in het vorige lid van dit artikel bepaalde is Pro Facilities BV gerechtigd bij wege van gefixeerde schadevergoeding als winstderving te vorderen een bedrag gelijk aan de resterende huurtermijnen welke vervallen zouden zijn tot aan het einde van het huurcontract, onverminderd het recht van Pro Facilities BV op verdere schadevergoeding.

17-5 Bij annulering van de overeenkomst, zowel mondeling als schriftelijk, zullen annuleringskosten in rekening worden gebracht:

- bij annulering binnen 10 uren voor aanvang van de contractperiode zal 100% van het overeengekomen huurbedrag worden berekend

- bij annulering binnen 24 tot 10 uren voor aanvang van de contractperiode zal 50% van het overeengekomen huurbedrag worden berekend

- bij annulering binnen 48 tot 24 uren voor aanvang van de contractperiode zal 35% van het overeengekomen huurbedrag worden berekend

- bij annulering binnen 48 of meer uren voor aanvang van de contractperiode zal 15% van het overeengekomen huurbedrag worden berekend

 

Artikel 18. Vervanging.

Indien huurder buiten staat is, om welke reden dan ook, de gehuurde goederen aan Pro Facilities BV terug te (laten) bezorgen, dient huurder aan Pro Facilities BV een door hem te bepalen schadevergoeding te betalen, ter grootte van de vervangingswaarde van de gehuurde goederen.

 

Artikel 19. Wijzigingen.

Wijzigingen en aanvullingen van deze overeenkomst zijn slechts geldig indien schriftelijk overeengekomen. Mondelinge nevenafspraken -ook als zij voor de afsluiting van deze overeenkomst zijn gemaakt- zijn niet geldig voorzover zij met de bovenstaande bepalingen in strijd zijn.

 

Artikel 20. Retentierecht.

Wanneer Pro Facilities BV goederen van de opdrachtgever onder zich heeft, is hij gerechtigd deze goederen onder zich te houden tot voldoening van alle kosten die hij besteed heeft aan de uitvoering van de opdracht, tenzij de opdrachtgever voor die kosten voldoende zekerheid heeft gesteld.

 

Artikel 21. Betaling.

21-1 Betaling dient contant te geschieden na indiening van de nota, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

21-2 Pro Facilities BV is gerechtigd indien de betaling van het verschuldigde niet binnen de gestelde termijn door hem is ontvangen, aan de opdrachtgever een rente ad. 1,25% per maand te berekenen, gerekend vanaf de factuurdatum.

21-3 Pro Facilities BV is voorts gerechtigd, buiten de hoofdsom en rente om van de opdrachtgever alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, door de niet betaling veroorzaakt te vorderen, waaronder begrepen de kosten van advocaat, procureur, zaakwaarnemer, gerechtsdeurwaarder en incassobureau.

21-4 De buitengerechtelijke kosten bedragen 15% van de hoofdsom vermeerderd met de rente, met een minimum van f 75,00. Tevens worden de buitengerechtelijke kosten verhoogd met alle kosten voor juridisch advies en bijstand.

21-5 Uit het enkele feit dat Pro Facilities BV zich heeft verzekerd van de hulp van een derde blijkt de grootte en de gehoudenheid tot betaling van de buitengerechtelijke kosten.

 

Artikel 22. Geschillen.

Alle geschillen voortvloeiende uit de tussen partijen gesloten overeenkomsten, daaronder begrepen de enkele invordering van het verschuldigde, zullen voor de Burgerlijke Rechter van de vestigingsplaats van Pro Facilities, indien deze dit wenst, aanhangig worden gemaakt voorzover de Burgerlijke Rechter daartoe wettelijk bevoegd is.